Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
Katalog informacij javnega značaja  
   
2004  
Sklep o spremembi uradnega elektronskega naslova Občine Štore  
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Štore  
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Štore  
Pravilnik o sofinanciranju programov ostalih društev v Občini Štore  
Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Štore  
Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Štore  
2003  
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore  
Odlok o predkupni pravici Občine Štore  
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Štore  
2002  
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Štore  
Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Štore  
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kompole  
Odlok o spremembi območja naselja Štore in imenovanju ulice  
Odlok o turistični taksi na območju Občine Štore  
Odlok o vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje  
2001  
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu  
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege v prostor na podlagi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Štore  
Odlok o ustanovitvi Komunale Štore, javnega podjetja za urejevanje in vzdrževanje javnih naprav d.o.o.  
Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno trgovsko cono Štore vzhod  
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za odlagališče Cinkarne Celje “Za travnikom”  
2000  
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Štore  
Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih ter padavinskih voda na območju Občine Štore  
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Štore  
1999  
Odlok o komunalnem prispevku v Občini Štore  
Odlok o občinskih cestah  
Odlok o spremembi območja naselja Javornik  
Odlok o spremembi območja ulic z imenom Cesta XIV. divizije in imenovanju nove ulice z imenom Obrtniška cesta  
Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena  
Poslovnik Občinskega sveta občine Štore  
Statut Občine Štore  
1998  
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevec, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču  
Odlok o taksi na onesnaževanje vode  
1997  
Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Štore  
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Štore  
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju kabelskega informacijskega sistema v Občini Štore  
Odlok o oskrbi prebivalstva z zemeljskim plinom  
Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti m2 stavbnega zemljišča v Občini Štore  
Odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lipa Štore (Uradni list SRS, št. 2/88)  
Odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev ZN Stare-Štore (Uradni list SRS, št. 2/88)  
Odlok o zazidalnem načrtu Štore I  
1996  
Odlok o komunalnih taksah v Občini Štore  
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Štore  
Odlok o javnem redu in miru v Občini Štore  
Odlok o podeljevanju priznanj Občine Štore  
Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti m2 stavbnega zemljišča v Občini Štore  
Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki  
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta l986 do leta 2000 za območje Občine Štore in spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta l986 do leta l990 za območje Občine Štore v skladu z zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94)  
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Celje izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega območja Celja za območje Občine Štore  
Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Štore  
Odlok o zazidalnem načrtu obrtne cone v Štorah  
Odlok o določitvi javne infrastrukture na področju kulture  
Odlok o pokopališkem redu  
Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje reklam in plakatov ter o nameščanju in ravnanju z reklamami in plakati