Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
Občinski predpisi in drugi dokumenti  
   
Register predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti

Ugotovitvena odločba o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (9. 1. 2022)

Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – Kmetija Klinar
  Javno naznanilo
  OPPN - Kmetija Klinar
  OPPN - dopolnjen osnutek za JR - grafika
  OPPN - Odlok
  Elaborat za OPPN
  Tehnološki načrt kmetije Klinar
  Smernice
  Geologija
  Mnenja
  Mnenja (MKGP, DRSV Celje, MK, MZ, ZRSVN Celje)
  Odločba CPVO


Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni (marec 2015)

Lokalni program za kulturo v Občini Štore 2015-2018

Lokalni energetski koncept občine Štore (povzetek)
Lokalni energetski koncept občine Štore

Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Štore

Območni razvojni program Osrednje Celjsko 2014 - 2020
Regionalni razvojni program Savinjske regije za obdobje 2014 - 2020

Sklep o določitvi cene podaljšanega varstva v Vrtcu Lipa

Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje


Neuradna prečiščena besedila

Statut Občine Štore (neuradno prečiščeno besedilo št._1)
Poslovnik občinskega sveta Občine Štore (neuradno prečiščeno besedilo št. 1)
Odlok o zazidalnem načrtu Štore I
Odlok o zazidalnem načrtu obrtne cone v Štorah
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Štore
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Draga. severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kompole
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Celje izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega območja Celja za območje Občine Štore
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu
Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Svetina