Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
Projekti LAS - Program razvoja podeželja  
   
EKO GAJBICO, PROSIM!

Operacija sodelovanja LAS – Podukrep 19.3
LAS Raznolikost podeželja je skupaj s partnerskimi LAS iz Slovenije (LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Od Pohorja do Bohorja, LAS Obsotelje in Kozjansko) in Bolgarije (LAS Tundzha, LAS Balchik – General Toshevo, LAS Elhovo – Bolyarovo) pričelo z izvajanjem operacije sodelovanja Eko gajbico, prosim!

Skupna vrednost operacije za izvedbo vseh aktivnosti, ki jih bodo v času operacije izvedli partnerji iz Slovenije in Bolgarije, znaša 1.129.089,61 EUR z DDV. Sodelujočim petim LAS iz Slovenije je bilo za operacijo sodelovanja odobrenih 492.379,97 EUR nepovratnih sredstev, od tega LAS Raznolikost podeželja s partnerji iz območja 99.369,72 EUR nepovratnih sredstev.
Aktivnosti operacije se bodo odvijale v dveh fazah in bodo predvidoma zaključene v septembru 2024. Na območju LAS Raznolikost podeželja kot partnerji poleg LAS sodelujejo še Občina Štore, Občina Vojnik, Osnovna šola Vojnik, Kmetijska zadruga Laško in Ekološka kmetija Očko.

V okviru projekta se načrtuje na območju Občine Štore vzpostavitev novih prodajnih mest za predstavitev in prodajo ekoloških lokalnih pridelkov in izdelkov.

V Občini Vojnik nakup stojal in panojev za vzpostavitev razstave – učilnice na prostem, katere namen bo mlade seznaniti z načini ekološkega kmetovanja in pomena okoljske trajnosti. Razstava bo v času projekta na Osnovni šoli Vojnik in ostalih treh občinah na območju LAS Raznolikost podeželja. V času projekta se načrtuje pod okriljem Občine Vojnik izvesti tudi več naravoslovnih dni, ki bodo mladim omogočile pridobiti znanja o tem, kako postaviti visoke grede in kako vzgajati zelenjavo in zelišča v visokih gredah na ekološki način.
Osnovna šola Vojnik načrtuje v okviru projekta, za pripravo kakovostnejših jedi iz lokalno pridelanih ekoloških živil, nakup konvektomata za šolsko kuhinjo, organizacijo vrsto naravoslovnih dni z obiskom ekoloških kmetij na območju LAS in pripravo knjižice z recepti za pripravo ekoloških jedi.

Kmetijska zadruga Laško načrtuje nakup vozila za prevoz in distribucijo živil, ki potrebujejo hlajen režim. Z zagotovitvijo tovrstne distribucije se bo vzpodbudilo zainteresirane deležnike z območja LAS, da se pridružijo KZ Laško kot dobavitelju ekološkega mesta, tudi s ponudbo drugih ekološko pridelanih živil.
Ekološka kmetija Očko bo na območju vseh sodelujočih LAS predstavila dobro prakso tedenske dostave zabojčkov ekološke zelenjave; investirala v nakup medvrstnega okopalnika, s katerim bodo lažje pridelovali ekološko zelenjavo ter izdelala celostno grafično podobo ekološke kmetije.

LAS Raznolikost podeželja bo s sodelujočimi LAS sodeloval pri izvedbi skupnih aktivnosti projekta (analizi ponudbe ekoloških živil na območju Savinjske regije, pripravi skupnega kataloga ponudbe ekoloških živil in oblikovanju promocijskih eko gajbic) ter poskrbel za prenos in implementacijo dobrih praks z območij sodelujočih LAS.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Spletna stran: Evropske komisije, namenjene EKSRP
Spletna stran: Programa razvoja podeželja
INTERPRETACIJSKE TOČKE KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE OBMOČJA LASOpis aktivnosti:
Z operacijo želimo povezati »naravo in ljudi«, saj menimo, da samo temelji na dveh sistemih, naravi in človeku, ki sta neločljivo prepletena in ju ohranjamo takšna, kakršna sta, vodijo do uspeha.
Z izvedeno operacijo prispevamo k ohranjanju okolja in naravne dediščine, na eni strani z investicijami, ki interpretirajo naravo ter tudi opozarjajo na njeno napačno in dobro rabo, in tudi v promocijskih in izobraževalnih aktivnostih operacije.
Investicijska vlaganja (naložbe) v sklopu partnerske operacije pa vključujejo tudi elemente trajnostne mobilnosti (električna kolesa).
 

Operacija povezuje partnerje treh sektorjev: vlagatelj je Občina Štore (javni sektor), partnerji projekta so Športno kulturno društvo Straža (zasebni sektor) in Dom na Svetini d.o.o. (gospodarski sektor).

Cilji investicije so:
  • infrastrukturna ureditev petih inovativnih interpretacijskih točk v naravi (nakup opreme: table, daljnogled) in ureditev platoja, pešpoti in okolice cerkve v Šentjanžu,
  • vzpostavitev spletne strani,
  • izvedba delavnic za ranljive ciljne skupine,
  • nakup mobilne opreme in podporne opreme za interpretacijske točke (projektor, zložljive mize in stoli itd),
  • izvedba promocije operacije.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

Spletna stran Programa razvoja podeželja
Čebela BERE med!Operacija sodelovanja LAS – Podukrep 19.3

Opis aktivnosti:
LAS Raznolikost podeželja skupaj s partnerskimi LAS (LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Mežiške doline, LAS Mislinjske in Dravske doline in LAS Spodnje Savinjske doline) izvaja operacijo sodelovanja Čebela BERE med!

Skupna vrednost operacije je 560.191,15 EUR, potrjena nepovratna sredstva EKSRP pa znašajo 415.641,02. LAS Raznolikost podeželja bo predvidoma prejel 76.972,06 EUR nepovratnih sredstev. Aktivnosti operacije se odvijajo v dveh fazah in bodo predvidoma zaključene do oktobra 2022. Na območju LAS Raznolikost podeželja kot partnerja poleg LAS sodelujeta še Občina Štore in Knjižnica Laško.

V prvi fazi operacije so partnerji kupili informacijsko komunikacijsko in knjižnično opremo, čebelarski kotiček, pripravili slikanico in vsebino za priročnik o uporabi informacijskih virov. Druga faza operacije zajema oblikovanje in tisk priročnika, izvedbo izobraževanj o uporabi informacijskih virov za ranljive skupine, pripravo promocijske brošure in materiala ter izvedbo tiskovne konference ob zaključku projekta.

Cilji:
Operacija predstavlja doprinos k razvoju lokalnih knjižnic, povečanju njihovih vsebin ter prenosu inovativnih znanj in dobrih praks. Obenem bodo aktivnosti operacije sodelovanja majhne otroke in njihove starše izobraževale o pomenu čebel za okolje in našo prihodnost.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

Spletna stran Programa razvoja podeželja
Ureditev otroških igrišč v Občini Štore
Razlog za operacijo in sam cilj investicije je izboljšati pogoje in urediti rekreacijsko infrastrukturo, ki bo omogočala kvalitetnejše življenje in preskrbljenost z vzpostavljeno osnovno infrastrukturo primerljivo drugim regijam. Rekreacijske površine bodo na sedmih različnih lokacijah in bodo poleg rekreacije omogočale tudi medgeneracijsko druženje in vključevanje ranljivih skupin.

Vzpostavljena bodo otroška igrišča na sedmih lokacijah v občini in sicer spodnje Štore, Lipa, Kompole, Straža, Pečovje, Svetina in pri Domu na Svetini.

Pomen ureditve javne infrastrukture za rekreacijske in športne namene kot tudi površine za preživljanje prostega časa v naravi in na prostem, se bo odražal v organiziranem druženju ob dogodkih kot so igre na prostem, organizirani pohodi in podobne aktivnosti športnega oz. rekreacijskega značaja. Poudarjena bo skrb za aktivacijo in vključevanje ranljivih skupin.

Partnerji v projektu:
-    OBČINA ŠTORE
-    KS SVETINA
-    ŠKD RUDAR PEČOVJE


Nova otroška igrišča

Poletni meseci leta 2018, so bili za občino precej investicijsko naravnani. Vzpostavljena so nova otroška igrišča na sedmih lokacijah v občini, in sicer v spodnjih Štorah, na Lipi, v Kompolah, v Straži, na Pečovju, na Svetini in pri Domu na Svetini.

Sredstva za financiranje sta zagotovili tako Občina Štore kot Krajevna skupnost kot partnerja v projektu »Ureditev otroških igrišč v Občini Štore« (podukrep 19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost). Občina Štore je za projekt s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela odločbo o pravici do sredstev v višini do 40.598,77 EUR. Poleg občine in krajevne skupnosti je partner tega projekta tudi Športno kulturno društvo Rudar Pečovje, katerega člani in članice vseskozi sodelujejo pri izvedbi projektnih aktivnosti.

V veliki želji in primarnemu namenu, da otroška igrišča ostanejo urejene in skrbno vzdrževane površine za preživljanje prostega časa v naravi, si moramo prizadevati, da z njimi ravnamo kot dobri gospodarji in jih uporabljamo varno. Skrbno urejene in opremljene površine bodo trajno služile svojemu namenu in pomembno vplivale na družbeno in družabno življenje v naši občini.

Občinska uprava