Udarniška ulica 3, 3220 Štore, Slovenija | t: 03 / 780 38 40 | e: obcina@store.si
 
Lokalne volitve 2022  
   
Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev 2022 v Občini Štore

Izid glasovanja na lokalnih volitvah
Volilna udeležba
Obvestila o poteku volitev


Informacija o obveznem izvodu predvolilnega gradiva – NUK


Objava kandidatov in list kandidatov – povezava na spletno stran DVK

OBVESTILO o žrebanju vrstnega reda kandidatov in list kandidatov – ponedeljek, 24. 10. 2022, ob 15.00

PRAVILA o postopku izvedbe žrebanja za določitev vrstnega reda kandidatur in list kandidatov za volitve župana, članov občinskega sveta in sveta krajevne skupnosti, ki bodo v nedeljo, 20. novembra 2022

Šifrant stopenj in naziva izobrazbe (PDF)

Ponovni javni poziv za oddajo predlogov za imenovanje članov volilnih odborov za lokalne volitve (MS Word) (rok za oddajo predlogov: 19. 9. 2022 do 10. ure)

Glasovanje na rednih lokalnih volitvah bo v nedeljo, 20. novembra 2022, na voliščih, ki bodo odprta med 7. in 19. uro.

PREDČASNO GLASOVANJE
Volivke in volivci, ki bodo na dan glasovanja odsotni, lahko predčasno glasujejo v sredo, 16. novembra, in v četrtek, 17. novembra 2022, med 7. in 19. uro na volišču za predčasno glasovanje na sedežu Občinske volilne komisije Občine Štore, Udarniška ulica 3, Štore.

GLASOVANJE PO POŠTI (OBRAZEC)
Volivke in volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo ali volivke in volivci, ki so v izolaciji najpozneje deset dni pred dnevom glasovanja, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji najpozneje do srede, 9. novembra 2022. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali prejmejo odločbo o invalidnosti po 9. novembru 2022 ali so v izolaciji najpozneje pet dni pred dnevom glasovanja, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje do ponedeljka, 14. novembra 2022, in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. izvid, potrdilo ali odločbo).

GLASOVANJE NA DOMU (OBRAZCA: OBVESTILO ZASE ali ZA DRUGO OSEBO)
Volivke in volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko najpozneje do srede, 16. novembra 2022, sporočijo občinski volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu, pod pogojem, da obvestilu priložijo ustrezno dokazilo (npr. zdravniško potrdilo ali izvid).


OBRAZCI

OBRAZCI – VOLITVE V SVET KS SVETINA:
Kandidatura, ki jo določijo volivci (MS Word)
Soglasje kandidata (MS Word)


ROKOVNIK volilnih opravil za izvedbo LV 2022


UPORABNE POVEZAVE:
https://www.dvk-rs.si/volitve-in-referendumi/lokalne-volitve/
https://www.gov.si/teme/lokalne-volitve/
Evidenca volilne pravice: https://www.gov.si/teme/volivci-in-evidenca-volilne-pravice/
Register političnih strank: https://www.gov.si/teme/politicne-stranke/
Zakonodaja: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

Potrebno število podpisov volivcev za določanje liste kandidatov na lokalnih volitvah 2022
Na dan 5. 9. 2022 je v Občini Štore 3474 volivcev. V primeru, da listo kandidatov za člane občinskega sveta določi skupina volivcev, je na rednih lokalnih volitvah v letu 2022 potrebno najmanj 35 podpisov volivcev.

Potrebno število podpisov volivcev za določitev kandidata za župana na lokalnih volitvah 2022
V prvem krogu na zadnjih rednih volitvah župana Občine Štore leta 2018 je glasovalo 1961 volivcev. Občinska volilna komisija Občine Štore ugotavlja, da je na rednih volitvah župana v letu 2022 potrebno najmanj 40 podpisov volivcev, kadar določa kandidata za župana skupina volivcev.

Sklep o določitvi volišč za lokalne volitve 2022

Razpis rednih volitev v svet Krajevne skupnosti Svetina

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in volitve župana Občine Štore
  Sprememba odloka

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Svetina

Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Štore

Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje

Občinska volilna komisija Občine Štore 2022–2026


LOKALNE VOLITVE 2018